สารสนเทศงานงานระบบดู ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ระดับชั้น ม.1/1
ครูที่ปรึกษา 1) นางน้ำผึ้ง นาดี              2) นางสาวสุภาภร ฉิมปรีดา   
สาระสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ด.ช.แทนคุณ ทองอินทร์

ด.ช.ธันยบูรณ์ บุญมาก

ด.ช.ธีรชัย วัฒนะ

ด.ช.บดิน นาคโคกสูง
       

ด.ช.วชิระ แสงบุญมี

ด.ช.วรกานต์ มอมขุนทด

ด.ช.วิวรรธน์ คำริส

ด.ช.ศิวัช ต๊ะทา
       

ด.ญ.กมลชนก แป้นสง

ด.ญ.กัญญาวีร์ ทะหะ

ด.ญ.เกตนิกา กุลต้น

ด.ญ.เกวลิน จูมสันเทียะ

       

ด.ญ.ชาลิสา วันฟู

ด.ญ.นัทกานต์ ชาวบล

ด.ญ.พิมพ์ชนก บุญก่อน


ด.ญ.แพรวา แก้วเมืองกลาง

ด.ญ.ศริวรรณ อินนุชิต

ด.ญ.สายชล แสงจันทา

ด.ญ.สุกัญญา จันทวงศ์

 
 
 
 
 

 

Free Web Hosting