สารสนเทศงานงานระบบดู ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ระดับชั้น ม.1/1
ครูที่ปรึกษา 1)นายพิทัก เงินทอง                 2)  นางสาวอัญชลี เกตดี   
สาระสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ด.ช.ธนากร ขาต่าย

ด.ช.ธีระนัย รอดเงิน


ด.ช.พสธร ป้อมเดช

ด.ช.ภูมิตระการ พานทอง
       

ด.ช.มาณพ ธรรมมัง

ด.ช.วชิรวิทย์ รอดอน

ด.ช.วรวิช งามสุพรม

ด.ช.อภิชาติ เรืองโรจน์
       

ด.ช.อัมรินทร์ คำราช

ด.ช.พีรภัทร ใจแปง

ด.ญ.ชุติมา แสงเพชรด.ญ.ฐิตินันท์ นะชัยสงค์
       

ด.ญ.ณัฐนิตา พรหมประสิทธิ์


ด.ญ.นิลาวรรณ มาแก้ว


ด.ญ.ปาริฉัตร ทองอ่อนด.ญ.เปมิกา เกื้อสง

ด.ญ.พลอยฉัตร จูมสันเทียะ

ด.ญ.สุพัฒตรา จั่นเจิม


ด.ญ.โสพิศตา ถิรายุรุ่งเรืองด.ญ.อรวรรณ จันทร์เตื่อย


ด.ญ.นฤดี วัชรเมธาวี
       
       
 
 
 
 
 

 

Free Web Hosting