สารสนเทศงานงานระบบดู ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ระดับชั้น ม.4/1
ครูที่ปรึกษา 1) นางกัณหา วันดี         2) นางอรนงค์ จันทร์หอม
สาระสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

นายกวี วันแสงซื่อ

นายนัท ชัยเลิศ


น.ส.งามชื่น พยอมหอม

นายจักรพงค์ จันทร์ดวงตา
       

น.ส.จิรพัชร วิเศษชัย

นายจุลจักร ชัยชนะ

น.ส.ทิพย์วรรณ ต่ออาวุธ

นางสาวธาราทิพย์ แก้วทอง
       

น.ส.ธิดารัตน์ แก้วแดง

น.ส.นนทวรรณ สังข์ประเสริฐ

น.ส.นรารัต จินาพันธ์


นายนวพล ต้นนวล

       

น.ส.สุปราณี เหล็กไหล

น.ส.นาระตา ทาส

นายปรีชา จันชัยภูมิ


น.ส.มุฑิตา พรมนนท
       

น.ส.ลลิตา รู้รักษา

น.ส.วรัญญา พระนคร

นายสิทธิศักดิ์ ไหวพริบ

น.ส.สุพัตรา เหล็กไหล
       

น.ส.สุรัสวดี ต๊ะทา
     
       
 
 
 
 
 

 

Free Web Hosting