สารสนเทศงานงานระบบดู ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ระดับชั้น ม.4/2
ครูที่ปรึกษา 1) นางขนิษฐา วันนา        2) นายสุรไกร แก้วเสมา
สาระสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

นายจีระศักดิ์ เกตุกัน

น.ส.จุฑาภรณ์ จันทร์น้ำคบ


น.ส.กัญญาณัฐ์ ดาสนม

นายวรพงษ์ ทองอินทร์
       

นายวิรัตน์์ ทาใจ

นายณัฐพงค์ พูลเกลี้ยง

นายธนากร แก้วเกียน

นายณัฐพงค์ คำชม
       

นายธีระวัตร เรืองฉาย

นายสรวิชญ์ ทองเกิน

นายกิตติชัย์ คำมิ่ง


น.ส.กุสุมา แก้วบัวบาน

       

น.ส.ธิดารัตน์ นาสถิต

น.ส.นพดา จันคะณา

น.ส.ปวีณา สุวรรณศร


น.ส.อินทรวรรณ แก้วสุวรรณ
       
 


       

     
       
 
 
 
 
 

 

Free Web Hosting