สารสนเทศงานงานระบบดู ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ระดับชั้น ม.5/1
ครูที่ปรึกษา 1) นางศิริภรณ์   สุวรรณไตร       2) นางโชติกา คำจีระ
สาระสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

น.สณัฐริกา บุญไทย

นายธณัฐชาย พรหมลัทธิ์


น.ส.นพรัตน์ ทอมงอุไร

น.ส.ชนิดา จูมสันเทียะ
       


น.ส.
ฐิติกานต์ ชัยแก้ว


น.ส.เณรัชฌา สำอางค์

น.ส.ชนิสา สอนศิริ

น.ส.ดลนภา แก้วแดง
       

น.ส.วิจิตรา ถือชัยภูม

น.ส.ศลักษณ์วิไล หลาบโพธิ์ทอง

.นายวริศ แก้วแดง


นายศักดิ์ดา เกยเลื่อน

       

นายพงศกร สำมะเถื่อน

นายวีระพรรณ วรรณสา

นายศิวดล ศรีสกุล


น.ส.มุฑิตา พรมนนท
       

นายไกรเทพ สมศร

นายธนายุทธ ละวรรณา
   
       
       
       
 
 
 
 
 

 

Free Web Hosting