สารสนเทศงานงานระบบดู ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ระดับชั้น ม.5/2
ครูที่ปรึกษา 1) นายชัยยุทธ กันทะยะ       2) นางสาวสุริยา กลมกลิ้ง
สาระสนเทศข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

นายโกณจณะ แก้วโพธิ์

น.ส.รุ่งนภา บุญสุขน.ส. ศุภนิดา ขัวญผิว

น.ส.อิสราพร พานพล
       


นายกิตติพงษ์ สีโถ


นายจักรี สายอาภรณ์

นายชาตรี สุขย่น์

นายธีรภัทร เผือกหอม
       

นายณัฐกมลิ์ สิงห์รอ

นายพงษ์ศักดิ์ิ์ กันภัย

นายพิพัฒน์ หมอนทอง


น.ส.ภรณ์ศิริ แผนฉลาด

       

น.ส.สุจิตรา แก้วคำ

นายสุริยา แบบบาง

นายเอกพันธ์ สังเกตุดี


       
..................................................................................................................................................................
 
 
 
 

 

Free Web Hosting